1000TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE KARGO ÜCRETSİZ!

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI  KANUNU HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

  1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

İR-OR TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİwww.iror.com.tr – (Bundan sonra “İR-OR TEKSTİL” olarak anılacaktır.)

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre hazırlanmış olup, İR-OR TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ firması, sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi, veri işleme amaçlarını belirlemesi, veri işleme sisteminin kurulması ve işletilmesi sebebiyle veri sorumlusudur. İR-OR TEKSTİL tarafından kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, kanun tarafından ilgili kişi olarak kabul edilmektedir.

Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’ncu maddesine göre, veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri, veri işleme ile ilgili konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin, ilgili kişi olarak sizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, ilgili kişinin (veri sahibinin) ve veri sorumlusunun hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

  • VERİ SORUMLUSU OLARAK İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE BUNLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME
İşlenen Verinin Kategorisiİşlenen Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme
Verilerin İçeriğiKimlik Verileri: Adı ve Soyadı, TC Kimlik No, Uyruk İletişim Verileri: Telefon No, E-Posta, Adres Fiziksel Mekân Güvenliği Verileri: Kamera Kayıtları Müşteri İşlem Verileri: Çağrı merkezi kayıtları, Fatura bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi İşlem Güvenliği Verileri: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri Pazarlama Verileri: Alışveriş geçmişi bilgileri, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler
İşleme AmaçlarıFaaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İşlemenin Hukuki Dayanakları6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinde belirtilen; 5/2-a Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5/2-c Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 5/2-ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5/2-e Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 5/2-f – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
Aktarılma AmaçlarıKimlik, İletişim Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Müşteri İşlem Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi Fiziksel Mekân Güvenliği Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini İşlem Güvenliği Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Pazarlama Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Aktarılma YöntemleriFiziksel Mekân Güvenliği USB Kopyalayıp Elden Teslim Edilmesi, Savcılık ve/veya Emniyetin Talebi Üzerine Taşınabilir Medya Cihazına Kopyalayıp Kargo İle Gönderilmesi, Bizzat Kamu Çalışanlarının Yerinde İzlemesi
Yurtdışına AktarımKişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.iror.com.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak, formun içinde yazan yöntemlerden birini kullanarak iletebilirsiniz.

Önemli Not: Başvurunuzu e-posta yöntemi ile yapacaksanız, e-posta teknolojisi gereği, gönderdiğiniz adrese ulaşmayabilir. Bu durumdan İR-OR TEKSTİL sorumlu tutulamaz.

İR-OR TEKSTİL, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve/veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,